FUNDACJA OGPR

 

Pełna nazwa: Fundacja Opolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza

 

Bielice 32,  46-112 Świerczów

KRS: 0000571073               

REGON: 36223548700000

NIP: 9910501962                 ogpr@op.pl

 

Numer konta do wpłat DAROWIZN:

26 1940 1076 3151 6851 0000 0000
..............................................................................

IBAN

PL 26 1940 1076 3151 6851 0000 0000
kod SWIFT Credit Agricole: AGRIPLPRXXX

Jeśli chcesz nas wspomóc biorąc udział w bazarku na rzecz Fundacji OGPR zapraszamy

na facebook BAZAREK NA RZECZ FUNDACJI OGPR

Tytuł Człowieka Roku 2017
w kategorii Działalność społeczna i charytatywna otrzymał
LESZEK KOIS
Dowódca Opolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej,
 
- za bezinteresowne poszukiwanie osób zaginionych
- mobilizację i szkolenia wolontariuszy i ratowników Opolskiej Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej
- za pomoc schroniskom i bezdomnym zwierzętom
- za szkolenia dzieci w szkołach i przedszkolach z zakresu pierwszej pomocy i obcowania z psami

Gratulujemy i jesteśmy dumni z naszego dowódcy!


"Na nominację zgodziłem się z jednego powodu, uważam że jest to nominacja Fundacji Opolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza, wszystkich ludzi którzy tworzą tę Fundację i każdego kto nas wspiera".
                                                                                                           Leszek Kois
Fundacja Opolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza (używany skrót OGPR) skupia w swoich szeregach ludzi dobrej woli, a działania Fundacji są całkowicie bezpłatne. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie zatrudnia pracowników.

Fundacja OGPR skupia wolontariuszy, z czego większość wolontariuszy jest równocześnie Członkami Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej.
Wolontariusze Fundacji odbywają swój wolontariat na kilka różnych sposobów, ale zawsze zgodnie ze statutem Fundacji.

Wolontariuszy najbardziej ogólnie możemy podzielić na:
- Wspierających Fundację, a równocześnie Grupę (księgowa, prawnik, darczyńcy, marketingowcy itd.)
- Honorowi Członkowie (psycholog, trenerzy i wykładowcy, treserzy psów, osoby do reprezentacji itd.)
- Członkowie Grupy (biorący czynny udział w życiu Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z nadanymi stopniami)
- Wolontariuszy spoza Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej (pomoc w organizacji Grupy, pomoc dla zwierząt)
Wspierają nas:
 
Hart
Polaris
ITM
Nortech
Praes
Rialex
 

WYNIKI KONKURSU RYSUNKOWEGO


1 miejsce i nagroda w postaci wzięcia udziału w szkoleniu OGPR (wraz z prawnym opiekunem) oraz w postaci gadżetów OGPR wędruje do Jakuba z klasy VII a ze Szkoły Podstawowej w Domaszowicach
2 miejsce i nagroda w postaci wizyty w siedzibie Fundacji OGPR oraz gadżety OGPR otrzymuje Maja z klasy I c Liceum Ogólnokształcącego w Kluczborku
3 miejsce i nagroda w postaci gadżetów OGPR oraz wizyty OGPR w przedszkolu otrzymuje 3-letni Dorian z przedszkola "Kangurki" w Kluczborku.

 


 


 

Zwycięzcy konkursu publiczności (największa ilość polubień na facebookowej stronie Fundacji OGPR)

I miejsce Antonina 9 lat, klasa IV c, SP 3 Namysłów
II miejsce Dominik klasa 5a szkoła w Pokoju
III miejsce Magdalena, kl.4c, szkoła nr 3 Namysłów
IV miejsce Martyna i Natalia klasa 6b szkoła podstawowa nr 3 Namysłów
V miejsce Kacper, klasa IV, Publiczna Szkoła Podstawowa w Żytniowie
I miejsce w ilości polubień
II miejsce w ilości polubień
III miejsce w ilości polubień
IV miejsce
V miejsce
 

Wyróżnienia w konkursie rysunkowym:

- wyróżnienie dla dzieci z Przedszkola nr 4 Słoneczka w Namysłowie
- wyróżnienie dla dzieci ze szkoły podstawowej w Roszkowicach koło Byczyny
- wyróżnienie dla dzieci ze szkoły katolickiej w Dębniku
- wyróżnienie dla dzieci ze szkoły podstawowej w Kamiennej
- wyróżnienie dla dzieci z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Dobrodzieniu
- wyróżnienie dla dzieci ze szkoły podstawowej nr 5 w Namysłowie
Treści zamieszczane na stronie internetowej OGPR są chronione prawami własności intelektualnej. Niedozwolone jest kopiowanie materiałów zamieszczonych na stronie. Niedozwolone jest kopiowanie tych materiałów, dekompilacja, demontaż, modyfikacja, ponowne umieszczanie na innych stronach, licencjonowanie, sublicencjonowanie lub przenoszenie w jakiejkolwiek formie. Żadnej z informacji zawartej na stronie OGPR nie należy interpretować jako udzielenia jakiejkolwiek licencji lub prawa do jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, chyba że uprzednio została udzielona przez OGPR licencja lub prawo do korzystania z takiego prawa. Wszelkie bezprawne wykorzystanie materiałów zawartych na stronie OGPR może stanowić naruszenie praw własności intelektualnej, a co za tym idzie OGPR może być uprawniony do dochodzenia wszelkich roszczeń z związanych z tym faktem, w tym m.in. na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bądź ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Statut Fundacji Opolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza

 
Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Fundacja pod nazwą Opolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza, zwana w dalszej części postanowień statutu Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym z dnia 26 czerwca 2015r. Nr Repertorium A 873/2015, sporządzonym przez notariusza: Jadwiga Łuszczak.
2. Fundacja może używać skróconej formy swojej nazwy w postaci: OGPR.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
4. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
5. Fundacja działa na podstawie niniejszego statutu, ustawy o fundacjach z dnia 06 kwietnia 1984r, z późniejszymi zmianami, oraz na podstawie przepisów prawa polskiego.
6. Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy minister do spraw wewnętrznych.

§ 2.
1. Siedzibą Fundacji są: Bielice 32, 46-112 Świerczów.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla właściwej realizacji celów statutowych może ona prowadzić działalność poza obszarem państwa.
3. Fundacja, w celu prawidłowej współpracy z zagranicą, może posługiwać się tłumaczeniem  nazwy na języki obce.

§ 3.
1. Fundacja posługuje się wyróżniającym ją znakiem graficznym.
2. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji, jej adresem oraz numerem KRS.

§ 4.
1. Fundacja została powołana do realizacji działań z zakresu działalności pożytku publicznego, opierając swoją działalność na społecznej pracy założycieli oraz wolontariuszy.
2. Fundacja może tworzyć stałe oraz czasowe placówki, oddziały, filie.
3. Fundacja może być członkiem organizacji krajowych oraz międzynarodowych o podobnym zakresie działania.
4. Fundacja, celem realizacji zadań statutowych oraz dla zapewnienia jej ciągłości oraz prawidłowości działań, może zatrudniać pracowników.


Majątek i dochody Fundacji.

§ 5.
1. Fundusz założycielski Fundacji wynosi 500 zł w gotówce.
2. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.
3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze zarówno w walucie polskiej jak i w walutach obcych.
4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 6.
Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
- dokonanych na rzecz Fundacji wpłat osób trzecich, fizycznych oraz prawnych,
- darowizn, subwencji, dotacji, spadków, zapisów,
- grantów oraz środków uzyskanych od sponsorów,
- odsetek od lokat bankowych oraz środków zdeponowanych na kontach oszczędnościowych,
- dochodu z obrotu papierami wartościowymi,
- dochodów ze zbiórek oraz imprez publicznych,
- dochodów z ruchomego oraz nieruchomego majątku,
- dotacji z programów pomocowych Unii Europejskiej, a także dotacji uzyskanych ze środków budżetu państwa.

 
§ 7.
1. Fundacja, na realizację swoich celów statutowych oraz koszty działalności przeznacza cały swój majątek oraz uzyskany przez nią dochód.
2. Dochody pochodzące ze spadków, darowizn, dotacji i zapisów mogą być przeznaczone na realizację dowolnego celu statutowego, chyba, ze darczyńca określił inaczej.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji jest obowiązany do jednogłośnego złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko w sytuacji, gdy w chwili składania tego oświadczenia stan dziedziczonego majątku przewyższa długi spadkowe.
 
 
Cele i zakres działalności Fundacji.

§ 8.
1. Fundacja realizuje cele społecznie użyteczne w zakresie ochrony życia i zdrowia jako wartości nadrzędnych, promocję szeroko rozumianej aktywności fizycznej, a także pomocy społecznej i ochrony przyrody.
2. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności poprzez działalność ratowniczą na rzecz ludzi, którzy znaleźli się w sytuacjach zagrażających ich życiu oraz zdrowiu, a także działalność w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; a także  działalność w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

§ 9.
Celem Fundacji jest realizacja celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona życia i zdrowia, oświata i wychowanie, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska i ochrona zwierząt.

§ 9A.
Szczególny zakres działalności Fundacji:
Edukacja w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania wypadkom.
Nabór i szkolenie kadry ratowniczej.
Nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami, o takim samym lub podobnym profilu działania, w kraju i za granicą.
Współpraca z instytucjami zajmującymi się profesjonalnie ratownictwem.
Prowadzenie działalności poszukiwawczo-ratowniczej oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof.
Organizacja i prowadzenie szkoleń.
Działania profilaktyczne na rzecz zapobiegania wypadkom i innym zagrożeniom życia i zdrowia.
Działalność w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności.
Działalność charytatywna.
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
Przeciwdziałanie oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Propagowanie aktywności fizycznej oraz promocja sportu i zdrowego trybu życia.
Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, objęcie ich ochroną i otoczenie opieką.
Propagowanie, pomoc oraz edukacja w zakresie przestrzegania praw zwierząt obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Działalność adopcyjna na rzecz porzuconych oraz bezpańskich zwierząt.
Udzielanie wszechstronnej i bezpośredniej pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym oraz chorym.
Ekologia oraz ochrona środowiska naturalnego.
Aktywizacja w działania społecznie użyteczne dzieci, młodzież oraz dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także pochodzących ze środowisk patologicznych.
Promocja i organizacja wolontariatu.
 
§ 10.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, jednostkami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, których realizacja celów będzie pomocna w realizacji celów statutowych Fundacji.
Wspieranie działalności organizacji, instytucji oraz innych osób prawnych i fizycznych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w formie materialnej oraz niematerialnej, których realizacja celów jest zbieżna z celami Fundacji.
Upowszechnianie i stosowanie nowoczesnych rozwiązań naukowych w zakresie ratownictwa,
Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym związane z działalnością ratownictwa cywilnego.
Prowadzenie działalności zapobiegawczej, w tym:
- propagowanie inicjatyw i postaw w zakresie umiejętnego korzystania ze środowiska naturalnego,
- prowadzenie działalności informacyjnej i instruktażowej w zakresie szkolenia psów ratowniczych.

Organizowanie i prowadzenie zespołów ratowniczych, w tym:
- zrzeszanie i szkolenie ratowników i psów ratowniczych,
- wykonywanie działalności ratowniczo-poszukiwawczej,
- pomoc przy likwidacji klęsk żywiołowych i katastrof.

Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami.
Udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących praw zwierząt, zarówno jako strona postępowania jak i w innym charakterze.
Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych podmiotów, w sprawach niezbędnych w realizacji celów Fundacji.
Organizowanie akcji propagandowych i informacyjnych z zakresu działalności Fundacji.
Promocję i reklamę działalności Fundacji zarówno przy pomocy środków masowego przekazu jak i poprzez organizowanie szkoleń, spotkań, akcji propagandowych itp.
Wspieranie działalności służb weterynaryjnych oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.
Wspieranie działalności przytulisk dla zwierząt, schronisk oraz domów opieki i hoteli dla zwierząt.
Organizowanie zbiórek funduszy na cele Fundacji.
Działalność adopcyjną zwierząt.
Organizowanie i prowadzenie schronisk, przytulisk i hoteli dla bezdomnych zwierząt.
Zakup materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, pomocy naukowych, wyposażenia potrzebnego na realizację celów statutowych Fundacji.
Organizację i promowanie działalności wolontaryjnej.
Szkolenie wolontariuszy.
Organizowanie imprez okazjonalnych, turnusów/kolonii dla dzieci i młodzieży, także wywodzących się z rodzin ubogich i patologicznych.
Organizowanie wycieczek, konkursów, imprez i zajęć o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym, sportowym.
Organizacja i rozdział darów.
Organizację i uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, celem prowadzenia akcji charytatywnych zapewniających realizację celów statutowych Fundacji.
Inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych Fundacji.
 
Fundacja może wspierać inne jednostki organizacyjne, osoby prawne jak i fizyczne, realizujące cele zbieżne z celami Fundacji, zarówno poprzez nakładczą pracę własną członków Fundacji jak i wolontariuszy na rzecz tychże organizacji, a także w formie wsparcia finansowego z zaznaczeniem celu przekazanej darowizny.

§ 11.
1. Wszelkie działania podejmowane przez Fundację muszą być zgodne z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także normami współżycia społecznego.
2. Wszelkie działania podejmowane przez Fundację, akcje propagandowe jak i informacyjne , wszelkiego rodzaju zbiórki, pikniki, nie mogą zmierzać do zakłócenia oraz zakłócać porządku publicznego.

§ 12.
Fundacja nie może:
Prowadzić działalności gospodarczej.
Udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
Przekazywać ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
Wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
Nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.  
 
§ 13.
1. Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej członków Fundacji, Zarządu oraz poprzez werbowanie wolontariuszy.
2. Celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych oraz ciągłości działalności, Fundacja może zawierać umowy cywilno-prawne, zmierzające do nawiązania stosunku pracy.
3. Fundacja, celem prawidłowej realizacji działań statutowych, może podejmować współpracę z innymi organizacjami, których cele są zbieżne z celami Fundacji, a także zlecać zarówno nieodpłatnie jak i odpłatnie realizację swych celów jednostkom trzecim.
4. Odpłatne zlecanie realizacji celów Fundacji nie może przekraczać cen rynkowych obowiązujących w chwili podpisania umowy o przekazanie realizacji celów.

§ 14.
1. Dla realizacji celów Fundacja może tworzyć oddziały oraz jednostki terenowe poza miejscem siedziby Fundacji.
2. Dla prawidłowej realizacji celów Fundacji, Fundator wraz z Zarządem, w przeciągu miesiąca od wpisania Fundacji do rejestru KRS, winni powołać Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą, działającą jako jednostka Fundacji.

 § 15.
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym jak i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 
Organy Fundacji.

§ 16.
Naczelnym organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
Organem kontrolnym Fundacji jest Komisja Rewizyjna.

§ 17.
Zarząd Fundacji jest organem stanowiącym, nadzorującym, opiniującym i wykonawczym Fundacji.
Zarząd składa się z trzech do pięciu Członków:
- Prezesa Fundacji,
- Sekretarza Fundacji,
- Skarbnika Fundacji,
- Członków Fundacji.
Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Członkowie Zarządu za pełnienie swojej funkcji oraz pracę na rzecz Fundacji nie mogą pobierać wynagrodzenia, natomiast mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 18.

1. Zarząd Fundacji zostaje powołany przez Fundatora, w liczbie przynajmniej trzech osób, zaraz po ustanowieniu aktu założycielskiego.
2. Członkowie Zarządu pełnią swą funkcję dożywotnio.
3. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić jedynie w skutek jednomyślnej decyzji pozostałych członków Zarządu.
4. Rezygnacja Członka Zarządu z pełnienia swej funkcji winna być złożona na piśmie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
5. Powołanie nowego Członka Zarządu, w trakcie działania Fundacji, może nastąpić na skutek jednomyślnej decyzji pozostałych członków Zarządu.
6. W przypadku rezygnacji z pełnienia swej funkcji przez Prezesa Fundacji, nowego prezesa powołuje jednomyślnie Zarząd wraz z Fundatorem.
7. W przypadku śmierci Fundatora, nowego Prezesa powołuje jednomyślnie Zarząd Fundacji.

§ 19.
1. Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej raz na trzy tygodnie.
2. W wyjątkowych sytuacjach zebranie Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Fundacji na wniosek jednego z członków Zarządu zgłoszony na piśmie.
3. Zarząd Fundacji powołuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów wszystkich członków Zarządu, przy czym przy równej ilości głosów głos decydujący posiada prezes Fundacji.
4. Jednomyślnego głosowania przy pełnym quorum Zarządu wymagają uchwały dotyczące zmian w statucie Fundacji, połączenia z inną Fundacją, likwidacji Fundacji, oraz odwołania członka Zarządu. Zarząd jest zobowiązany do corocznego złożenia sprawozdania z działalności Fundacji przed Fundatorem.

§ 20.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
Wytyczanie kierunków działalności Fundacji.
Nadzór nad działalnością Fundacji, jej członków, pracowników oraz wolontariuszy.
Kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
Uchwalanie rocznych planów działań Fundacji oraz planów finansowych.
Uchwalanie regulaminów.
Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.
Ustalanie wysokości zatrudnienia, wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji, wysokości płac.
Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów i podmiotów.
Nawiązywanie współpracy, umów oraz porozumień z innymi organizacjami będącymi zarówno osobami prawnymi jak i podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi, organizacja pracy oraz wolontariatu.

§ 21.
O zebraniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

§ 22.
Zarząd może powoływać pełnomocnika do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 23.
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są wszyscy członkowie Zarządu samodzielnie.
2. W przypadku oświadczeń woli rodzących zobowiązania dla Fundacji przekraczające 3000 zł (trzy tysiące złotych), wykraczające poza zakres zwykłego Zarządu, niezbędne jest działanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Fundacji.

§ 24.
Kompetencje Prezesa, Sekretarza oraz Skarbnika Zarządu ustalane są dokładnie na pierwszym spotkaniu Zarządu w drodze uchwały Zarządu.

§ 25.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Fundacji.
2. Do zakresu zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) nadzór nad działalnością Fundacji,
2) kontrola pracy Zarządu Fundacji, pełnomocników Fundacji oraz pracowników i jednostek organizacyjnych Fundacji,
3) kontrolowanie stanu majątkowego, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji,
4) ocena pracy Zarządu,
5) zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Fundacji za poprzedni rok obrotowy.

§ 26.
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami organów Zarządzających ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Fundator powołuje członków Komisji Rewizyjnej w trybie uchwały. Członków Komisji Rewizyjnej na kolejne kadencje powołują ustępujący Członkowie Komisji.
5. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji.
8. Komisja Rewizyjna powoływana jest na okres 5 lat
9. Członek Komisji Rewizyjnej może być wybierany na kolejne kadencje.
10. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa:
- po upływie pięcioletniej kadencji,
- w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 27.
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku.
2. Organizatorem posiedzeń Komisji Rewizyjnej jest jej Przewodniczący za wyjątkiem pierwszego posiedzenia, które zwołuje Fundator.
3. O posiedzeniu Komisji Rewizyjnej muszą być powiadomieni, w formie pisemnej, wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej.
4. Posiedzeniom Komisji Rewizyjnej przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek Komisji Rewizyjnej.
5. Dla ważności posiedzenia Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność, co najmniej połowy wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.
6. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokoły.
7. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swoich zadań jest uprawniona do:
- żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
- dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
8. Komisja Rewizyjna przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę statutową i finansową działalności Fundacji.
9. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli, zwłaszcza z żądaniem wyjaśnień stwierdzonych nieprawidłowości oraz ich usunięcia, a także z wnioskiem odwołania członka Zarządu.
10. Funkcja członka Komisji Rewizyjnej ma charakter społeczny. Poza zwrotem uzasadnionych kosztów, poniesionych w związku z pełnioną funkcją członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pobierać wynagrodzenia.

§ 28.
1. Fundator nie wchodzi w skład Zarządu Fundacji.
2. Fundator może uczestniczyć w zebraniach Zarządu.
3. Fundator jest zobowiązany uczestniczyć w zebraniu Zarządu, w przypadku gdy na zebraniu będzie powoływany nowy Prezes Fundacji.
4. Fundator posiada głos decydujący przy tworzeniu oraz prowadzeniu Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej.
 

Działalność gospodarcza.
 § 29.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 

Postanowienia końcowe:
§ 30.
Zmian w statucie Fundacji dokonuje jednogłośnie Zarząd Fundacji.
Zmiany w statucie nie mogą dotyczyć zmian istotnych celów działalności Fundacji.
 
§ 31.
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swych celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie nadrzędne cele działalności Fundacji.

§ 32.
1. Fundacja została powołana na czas nieokreślony dla ciągłej realizacji jej celów.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji w uzasadnionych przypadkach może podjąć jednomyślną decyzją Zarząd.

§ 33.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej Fundacji o zbliżonych celach.
 
 
Copyright ©2016 OPOLSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 9553